Programarea online este in curs de testare!

  Condiții internare

În Spitalul Județean de Urgență  Alexandria se pot interna pacienti aparținand tuturor caselor de Asigurări de Sănătate in următoarele condiții (situații):

prin Unitatea Primire Urgențe - pentru urgențele medicale

-  cu bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist - prin BIROUL INTERNARI

-  cu bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist - prin Ambulatoriu

Asistenta medicala se acorda in regim de:

- spitalizare continua;

- spitalizare de zi.

  INTERNARE :

 •        actele necesare la internarea in spital sunt:

 1.   Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist

 2    Buletinul sau cartea de identitate

 3    Cardul de sănătate / Adeverință de înlocuire a cardului de sanatate

 4    Documente suplimentare pentru următoarele categorii

•       Angajați: Adeverința de la locul de muncă din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni  anterioare internării.                                         ț

•       Pensionari: C uponul de pensie (nu mai vechi de 3 luni)

•       Șomeri Adeverință / xerocopie după carnetul de șomaj

•       COasigura:Adeverință de coasigurat (copie xerox)

•       Copii sub 18 ani C ertificat de naştere (copie xerox)

•       Elevi / Studenți: Adeverinta de la liceu/facultate ( copie xerox)

•       Persoane cu handicap: certificat de încadrare în grad de handicap/cupon

•       Persoane fără venit și făra calitate de coasigurat

 Adeverință de la unitate fiscală / primărie nu are venit

 Chitanța privind plata asigurarii medicale

 
   

Criteriile de internare

1.    urgente medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;

2.    diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

3.    tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.

Documente care dovedesc calitatea de aigurat la internare

·         Salariat – Act de identitate și adeverință eliberată de angajator care poarta viza casei de asigurări de sănătate;

·         Pensionar – Act de identitate și ultimul cupon/talon de pensie;

·         Șomer – Act de identitate și carnetul și/sau adeverința eliberată de AJOFM;

·         Persoana fizică autorizată (PFA) – Act de identitate și dovada ultimei plați la FNUASS;

·         Co-asiguratul – Act de identitate și un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreținerea căreia se găsește co-asiguratul. Pot fi co-asigurați următoarele categorii de persoane soțul, soția și părintii fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;

·         Beneficiar de ajutor social – Act de identitate și adeverința eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001;

·         Militarii – care satisfac serviciul militar în termen – Act de identitate și adeverință eliberata de unitățile militare competente

·         Persoanele fizice fără venit obligată să se asigure – Act de identitate și ultima chitanță de plata în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit;

·         Copii în vârstă de până la 18 ani – Act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă;

·         Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă – Act de identitate și adeverință de elev sau carnetul de elev vizat la zi;

·         Absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate și un act din care sa rezulte absolvirea liceului;

·         Studenții dacă nu realizează venituri din muncă – Act de identitate și adeverință de student sau legitimația de student vizată la zi;

·         Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se afla în îngrijirea altei persoane și a documentelor eliberate de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social;

·         Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, și a documentului eliberat de de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;

·         Asigurarea de sănătate facultativă (membrii misiunilor diplomatice, cetățenii străini și apatrizii care se află temporar în țară și nu au solicitat viza de lungă ședere, cetățean roman cu domiciliul în străinătate care se află temporar în țară) – Act de identitate și dovada calității de asigurat se face cu ultima chitanță de plata în care este stipulată ultimă lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata;

·         Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluției, etc.) – Act de identitate, un document doveditor în acest sens, eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) și document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii;

·         Deținuții politici, Certificatul din care reiese ca sunteți încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990;

·         Eroii Revoluției din decembrie 1989, Certificatul de erou al Revoluției;

·         Veterani de război, Legitimația de veteran;

·         Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară – Act de identitate și adeverința medicală și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;

·         Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară – Act de identitate și certificatului de naștere a copilului și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;

·         Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – Act de identitate și un document care să ateste boala inclusă în programele naționale de sănătate;

·         Persoanele care se află în executarea măsurilor prevazute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – Adeverință emisă de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;

·         Persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – Act de identitate și adeverință emisă de angajator;

·         Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurii necesare stabilirii identității – Act de identitate și adeverința eliberată în acest sens de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;

·         Cetățenii străini și apatrizii – care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în Romania – Act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de casa de asigurări de sănătate.